beküldve: 2010-03-15 16:55:09
(#1104)
Ryuga
[ Addiktgyanús ]
Hanabi Hyuga
 
┏━━━┳━┓╋┏┳━━━┓┏━━━┳━━┳━━━┳━━━┳­­­­­━━━┓ ┃┏━┓┃┃┗┓┃┃┏━━┛┃┏━┓┣┫┣┫┏━━┫┏━┓┃­­­­­┏━━┛ ┃┃╋┃┃┏┓┗┛┃┗━━┓┃┗━┛┃┃┃┃┗━━┫┃╋┗┫­­­­­┗━━┓ ┃┃╋┃┃┃┗┓┃┃┏━━┛┃┏━━┛┃┃┃┏━━┫┃╋┏┫­­­­­┏━━┛ ┃┗━┛┃┃╋┃┃┃┗━━┓┃┃╋╋┏┫┣┫┗━━┫┗━┛┃­­­­­┗━━┓ ┗━━━┻┛╋┗━┻━━━┛┗┛╋╋┗━━┻━━━┻━━━┻­­­­­━━━┛